İktisat Üzerine 10 Ders Kitabı

1. Makroekonomi

Ekonominin Prensipleri ve Pratiği

Ekonominin Metodları ve Sorunları

Optimizasyon: Yapabileceğinizin En İyisini Yapmak

Talep, Arz ve Piyasa Dengesi

Ulusların Zenginliği: Makroekonomik Büyüklüklerin Tanımı ve Ölçümü

Toplam Gelir

ekonomik Büyüme

Dünyanın Tamamı Neden Gelişmemiştir?

İş ve İşsizlik

Kredi Piyasası

Parasal Sistem

Kısa Dönemli Dalgalanmalar

Konjonktür Karşıtı Makroekonomik Politika

Makroekonomi ve Uluslararası Ticaret

Açık Ekonomilerde Makroekonomi

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Daron Acemoğlu, David Laibson , John A. List
Sayfa Sayısı: 387
Satın Al

2. Ekonometriye Giriş

Ekonometri bilimi kaynağını iktisat teorisinden alır. İktisat teorisinden hareketle iktisadi ilişkileri matematiksel formüller (denklemler) haline getirerek geçmiş verilerin ışığında istatistiki metotlarla tahmin etmeye çalışır. Yani bir bakıma iktisat, matematik ve istatistiğin bileşkesi gibidir.Ekonometri (Econometrics) kavramı kaynağını yunanca idare, yönetim, iktisat manasına gelen “Oikonomia” ile ölçme anlamına gelen “metron” kavramlarından almıştır.Bu kitap ekonometriye giriş mahiyetinde bir kitaptır. Ekonometri, İktisat ve Maliye bölümlerinde ihtiyaç duyulan temel ekonometri bilgisini vermeyi hedeflemektedir. Bu kitapta ekonometri kavramının adından da anlaşıldığı gibi, ekonometriye hem iktisatçı, hem istatistikçi bakış açısıyla bakmaya çalışmıştır. Bu sebeple ekonometride kullanılan bütün istatistiki tekniklere iktisadi örnekler verilmeye çalışılmıştır. Gerek teorik kapsamı gerekse uygulama kısımları açısından Ekonometri, İktisat ve Maliye bölümlerinde ders kitabı olarak okutulabilir.Yazar, Doç. Dr. Kutluk Kağan SÜMER istatistik eğitiminin yanı sıra iktisat ve ekonometri eğitimi almıştır. Avusturya – Viyana Ekonomi Üniversitesinden (VVirtschaftuniversitaet Wien) Doctor rerum socialium oeconomicarumque (Dr. rer. soc. oec.) (Sosyal Bilimler ve İktisat Doktoru) unvanına sahiptir. Ekonometri doçentidir.

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Kutluk Kağan Sümer
Sayfa Sayısı: 344
Satın Al

3. İktisada Giriş

Bir “iktisada giriş” dersinden ve kitabından beklenenleri en geniş kapsamıyla içeren bir temel eser… Bu alandaki geleneksel-alışılagelmiş konseptleri eleştirel bir bakışla geliştirip genişleterek, iktisat biliminin bütün dalları hakkında geniş bir bakış açısı sunuyor. Kitabın “iktisada farklı bir giriş” olmasındaki farklılık, bu “tam teşekküllü” yapısından geliyor. Kitabı farklı kılan bir başka özelliği, Türkiye’de iktisat biliminin büyük ustalarından birinin, Fikret Şenses’in birikiminin ürünü olmasıdır.

Konunun düşünsel arka planını çerçeveleyen bir “iktisadi düşünce tarihi” bölümü (Emre Özçelik’in katkısıyla)… Dünya ekonomisinin -eşitsizlik ve az gelişmişlik başta olmak üzere- yapısal sorunlarına ve temel gelişmelerine bir bakış… Nüfustan dış ticarete, fiyat endeksleri ve enflasyondan ödemeler dengesine, bütçeden bankacılığa, işgücü piyasalarından gelir dağılımı ve yoksulluğa, temel göstergeleriyle Türkiye ekonomisi… Türkiye ekonomisinin tarihsel gelişimi… Sözel ve sayısal görünümüyle mikroekonomik ve makroekonomik kavramlar… Güncel olaylar ışığında iktisat…

Hem kapsamı hem rahat diliyle, sadece giriş iktisadı öğrencilerine değil, yazarının belirttiği gibi, “iktisada ilgi duyanlara” da yardımcı olacak bir kitap..

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Fikret Şenses
Sayfa Sayısı: 632
Satın Al
4. İktisat ve Diğer Bilimler
“İktisadın saf bir bilim olup olmadığı yönündeki tartışmalar halen devam ediyor olsa da, sosyal bilimler içinde benzersiz bir konuma sahip olan iktisadın, bu konumunu doğa bilimleri ile sosyal bilimler arasında bir yerlerde durmasına, başka bir deyişle bir çeşit arafta olmasına borçlu olduğu ileri sürülebilir.” Kesinlikli, ölçmeli bir pozitif bilim anlayışı ile, insanın ve toplumun belirsizlikleri ve öznelliklerini varsayan beşerî bilimler yaklaşımı arasında salınabilmesi iktisadın onu cazip kılan özelliklerinden biri değil mi?İktisadın, sosyal bilimleri etkilediği, kendisinin ise doğa bilimlerinden etkilendiği varsayılıyor genellikle ama etkiler elbette sadece tek yönlü değil. Elinizdeki derleme, iktisat biliminin bu canlı etkileşimlerine dikkat çekiyor. İktisadın diğer bilimlerle ilişkilerinin, bilim ve düşünce dünyası içindeki katı ayrımları kaldırarak ufku nasıl genişlettiğini gösteriyor bize. İktisatla etkileşimine bakılan bilimler veya araştırma-düşünme alanları kadrosunda matematik, fizik, felsefe, sosyoloji, antropoloji ve edebiyat yer alıyor.

Bu alışverişlerin sunduğu bakış açısı, verimli olduğu kadar, konu zenginliği ve ilham verici örnekleriyle zevkli de. Çiğdem Boz, Kaan Öğüt ve Ahmet Deniz Bozkurt’un hazırladığı derlemeye, yazılarıyla Çınla Akdere, Gülenay Baş Dinar, Ercan Eren, Burak Gürbüz, Deniz T. Kılınçoğlu, Hale Kırer, Özge Mete, Kaan Öğüt ve Metin Sarfati katkıda bulundu.

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Kolektif
Sayfa Sayısı: 270
Satın Al

5. İktisadi Düşünce Tarihi

İktisadi Düşünce Tarihi

Yazar: Kazuo Ishiguro
Sayfa Sayısı: 240
Satın Al

6. Türkiye’de İktisadi Düşünce

“Bu kitap kapsamlı bir Osmanlı ve Türkiye iktisadi düşünce tarihi kitabı değildir. Kitabı oluşturan makaleler Türkiye iktisadi düşünce tarihi üzerine daha önceden incelenmiş konuları derinlemesine ele almaktan ziyade daha önce gündeme gelmemiş konuları tartışmaktadır. Bu çerçevede makaleler şu üç noktada katkı sunmaktadır. Birinci nokta, Türkiye’de iktisadi düşüncenin gelişiminde dış dünyadan gelen fikirlerin yerel bağlamda etkileşimi ve sınırlı da olsa Türkiye’de ortaya çıkan iktisadi düşüncenin dış dünyaya etkisine odaklanmaktadır. ‹kinci nokta, iktisadi düşüncenin genel iktisadi ve toplumsal gelişmelerle ilişkisini vurgulamaktadır. Üçüncü nokta, iktisadi düşüncenin kitlelere yayılma yollarını göstermektedir.” Osmanlı iktisat düşüncesinde strateji arayışlarından Cumhuriyet dönemindeki çeşitli tartışmalara uzanıyor kitaptaki yazıların ilgisi. Osmanlı’dan ulus-devlete geçişte, “milli iktisatçı” Friedrich List’in fikriyatının ekonomide “Türkleştirme”ye etkileri önemli bir halka…  Derlemenin odaklandığı noktalardan biri, Türkiye’nin iktisadi düşünce tarihinin “dışa bağımlılığı”. “Güdümlü ekonomi” kavramının bir dönem uyandırdığı cazibe, Fransız liberal iktisatçılarının Peyami Safa’ya ulaşan ilhamı, Avusturya iktisat okulunun önemli şahsiyetlerinden Wilhelm Röpke’nin Türkiye’de ders verdiği yıllarda oluşturduğu etki, bu faslın ilgiye değer başlıkları.

Uluslararası iktisat literatürüne Türkiye’den yapılan istisnai katkılara örnek olarak Murat Sertel ve Korkut Boratav’ın özyönetim modellerinin ele alınışı, bir kadirbilirlik örneği aynı zamanda.

M. Erdem Özgür, Alper Duman ve Alp Yücel Kaya’nın hazırladığı derlemede Seven Ağır, Alper Duman, Ercan Eren, Burak Gürbüz, Alp Yücel Kaya, Kaan Öğüt, M. Erdem Özgür, Eyüp Özveren, Metin Sarfati, Ahmet Sönmez ve Cenk Yaltırak’ın katkıları yer alıyor.

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Kolektif
Sayfa Sayısı: 328
Satın Al
7. Panel Zaman Serileri Analizi-Stata Uygulamalı

  • Temel Kavramlar
  • Birinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri
  • İkinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri
  • Panel Vektör Otoregresif Modeller ve Panel Nedensellik Analizi
  • Panel Eşbütünleşme Testleri ve Panel Eşbütünleşme Modelinin Tahmini
  • Uzun ve Kısa Dönemli İlişkilerin Tahmini(Tanıtım bülteninden)
Yazar: Ferda Yerdelen Tatoğlu
Sayfa Sayısı: 356
Satın Al

8. Sermaye Piyasası Araçları

Yeni kanun 30 Aralık 2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kanunun Yürürlüğe girmesiyle beraber Türkiye’de sermaye piyasasının yapısı ve işleyişi tamamen değişmiştir. Bu değişiklik yoğun olarak sermaye piyasası araçlarının sınıflandırılmasında ve yeni sermaye piyasası araçlarının sisteme eklenmesinde görülmüştür.

Elinizde bu kaynak birincil ve ikincil düzenlemeler dikkate alınarak sermaye piyasasında gerçekleşen tüm değişiklikler kapsamında sermaye piyasası araçlarını ayrıntılı bir şekilde ele almıştır.

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Turgay Münyas
Sayfa Sayısı: 134
Satın Al
9. Eviews İle Uygulamalı Zaman Serileri

Kitaptaki konuların ana başlıkları:

1.Tek denklemli stokastik zaman serileri

2.Doğrusal zaman serileri

3.Tek denklemli zaman serisi uygulamaları

4.Zaman serisi modellerinin oluşturulması

5.Stokastik ve deterministik trendler

6.Birim kök testi (Unit Root Test)

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Aziz Kutlar
Sayfa Sayısı: 204
Satın Al
10. Sanayi Ekonomisi-Endüstriyel Ekonomi
Güncellenmiş ve genişletilmiş 2. baskısını yapan kitap, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümlerinde okutulan Sanayi Ekonomisi (Endüstriyel Ekonomi) derslerine giriş için yazılmış bir yardımcı ders kitabıdır. Kitabın içinde ayrıca yer alan “oyun teorisi” “işgücü piyasası” ve “devletin ekonomideki yeri” kısımları İktisat bölümlerinin diğer derslerinde de öğrencilere yardımcı olabilecektir.  Kitapta öğrencilerin anlatılan konuyu kolayca anlaması için mümkün olduğunca sade bir dil kullanılmış, güncel hayattan örnekler verilerek konuları daha kolay anlamaları amaçlanmıştır.  Kitap ders kitabı olarak hazırlanmış olmasına rağmen yalın bir dil kullanılması nedeniyle kendisini konu hakkında geliştirmek isteyenlere de faydalı olacaktır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

–       Sanayi Ekonomisi Genel Kavramlar

–       Piyasa Yoğunlaşması

–       Giriş ve Çıkış Engelleri

–       Birleşmeler ve Firma

–       Piyasa Çeşitleri

–       Oligopol Modelleri

–       Firma Davranışları ve Stratejik Analiz

–       Regülasyon

–       Oyun Teorisine Giriş

Devletin Ekonomide Rolü

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Serkan Dilek
Sayfa Sayısı: 424
Satın Al

PaylaşShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Bir Cevap Yazın