Avukatlar için 10 Kitap Önerisi

1. Hukukun Ahlakı

“Hukukun iç ahlakının ilkelerinde yaşanabilecek her bir sapma, sorumlu bir fail olan insanın haysiyetine bir hakarettir. Bir kimsenin eylemlerini, ilan edilmemiş veya geriye etkili kanunlar ile yargılamak veya ona imkânsız bir şey yapmasını emretmek, onun öz irade yetilerine olan kayıtsızlığı ifade eder. Buna karşılık, eğer insanın sorumlu eylemde bulunma yetisinin olmadığı görüşü kabul edilirse hukuki ahlakın varlık sebebi kaybolmuş olur. Eylemlerini ilan edilmemiş veya geriye etkili kanunlarla yargılamak bir hakaret olmaktan çıkar çünkü ortada hakaret edecek bir şey kalmamıştır. Aslına bakılırsa “yargılamak” fiilinin kendisi dahi bu bağlamda yersiz hale gelir; böyle bir durumda bir kimseyi yargılamayız, onun üstünde eyleriz sadece.”

Hukukun da bir ahlakı var… Tüm ülkenin hukukunu kendi başınıza belirleyebilecek bir muktedir olsanız da, hukuku kullanmak için uymak zorunda olduğunuz bazı ilkeler var. Doğal hukukun son dönem önemli temsilcilerinden Fuller, bu ilkelerden bahsediyor, hukukun iç ahlakından, hukukun hukukundan.
(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: L.l. Fuller
Sayfa Sayısı: 312
Satın Al

2. Avukatlar ve Hakimler için Medeni Usul Hukuku

“Avukatlar ve Hâkimler için Medeni Usul Hukuku” adlı kitabımız bir el kitabı niteliğinde olup amacı, uygulayıcılara özlü olarak usul hukukun kuramsal temelini ile uygulamadaki görünümünü yansıtmaktır. Uygulayıcılar için önem taşıyan görev ve yetki, tebligat, taraf teşkili, taraf değişikliği, belirsiz alacak davaları, kısmi dava, ön inceleme, ıslah, ticari defterlerle ispat, belgelerin ibraz zorunluluğu, ihtiyati tedbir, harçtan bağışık (= muaf) olan dava ve kararlar, özel mahkemeler ve yargılama usulleri ile yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi konuları bu baskıda ayrıntılı olarak işlenmiş; Yargıtay’ın son içtihatlarına da irdelenerek yer verilmiştir. Kitabın hacmimin büyümemesi ve uygulayıcılardaki zaman darlığı göz önüne alınarak içtihadın tamamı değil, özü verilmiştir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Yasası, birçok değişiklik ve yenilik getirmiştir. Kitapta eski Yasayla karşılaştırmalı olarak bu değişiklik ve yenilikler ekseninde özel hukuk yargısı incelenmiştir. Kitabın 3. basısında, kitap baştan sona gözden geçirilerek yenilenmiş ve bazı yeni konular eklenmiştir.
(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: İsmail Ercan
Sayfa Sayısı: 775
Satın Al

3. Türk Ticaret Kanunu 2018 Eylül

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

3095 S. Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun

Çek Kanunu

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi veKorunması Hakkında Kanun

Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullaraİlişkin Yönetmelik

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin BelirlenmesiHakkında Yönetmelik

Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca DenetlenmesiHakkında Yönetmelik

Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye EdilmemişAnonim Ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve TicaretSicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Celal Ülgen
Sayfa Sayısı: 814
Satın Al
4. Hukuk ya da Kukla Tiyatrosu
Hukuk ya da Kukla Tiyatrosu. “Edebiyat ve Hukuk” Yazıları, hukuk antropolojisi ve Spinoza düşüncesi üzerine eserler vermiş olan Cemal Bâli Akal’ın, “Burası Tanzanya mı, Karanfil”den (2011) sonra yayımlanan ikinci deneme kitabıdır. Yazar bu derlemede Sofokles, Euripides, Shakespeare, Cervantes, Swift, Sade, Büchner, Stendhal, Dostoyevski, Melville, Kafka, Conrad, Barrie, Musil, Camus, Faulkner, Koestler gibi devlerin eserlerinde dolanarak, edebiyatsız bir hukuk kavrayışının sadece fakir değil, bazı hukukçular bunu bilmese de, gerçekte olanaksız olduğunu gösterir. Fakat bunu edebi metinlerde hukuki terim avına çıkarak değil, “edebiyat ve hukuk” denince şartlı refleks haline gelmiş kabulleri sorgulayarak, asıl olanın hayatın kendisi olduğunu unutturan her türlü indirgemeciliğe şüpheyle yaklaşarak, yasa bekçilerinin bönlüğünün karşısında, kendi akıl sağlığımızı korumak için, en etkili yöntemin belki de ironi olacağını hatırlatarak yapar. Dahası, Akal’ın denemeleri, edebi metinler ile siyasi hukuk kuramı arasındaki ilişkiyi irdelerken şu çetin meseleye, “özgür irade mi, yoksa zorunluluk mu?” ikilemine gelir dayanır hep. Ve de kitaptan bize şöyle bir soru yöneltilir: Hukuk sisteminin soyutluğundan azade bir haklar mücadelesi verirken, “gerçek bir karşı çıkış için, insanın önce kendisini kuşatan zorunlulukları mı kavraması gerekir acaba?”
(Tanıtım Bülteninden)
Yazar:  Cemal Bali Akal
Sayfa Sayısı: 186
Satın Al

5. Hukukta Yöntembilim

Temel Kavramlar
Hukukta Yorum Yöntemleri
Hukuk Oluşturma Yöntemleri
(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Ali Nazım Sözer
Sayfa Sayısı: 408
Satın Al

6. Hukukta Adaletsizliği Görmek

Masum olmayan bir dünyada yaşıyoruz. İnsanların yüzlerinin unutulduğu, kendi yüzümüzü unuttuğumuz ve değerlerin çok kolayca harcanabildiği bir dünyada…

Böyle bir dünyada insanın yüzünü görmek nasıl mümkündür? Gönül gözüyle görmek ne demektir? Hukuk, insanları görünmez kılmaktadır. Kişileri/yüzleri görünmez kılarak kendisi adaletsizliğe yol açan bir kurumun, adaletsizlikleri görmesi mümkün müdür? Mümkünse, hukukta adaletsizlik nasıl ortaya konur? Hâkimin, kendi yüzünü unutmadan, karşısındakilerin yüzünü görmesi nasıl mümkündür?

Bu kitapta Gülriz Uygur, bu ve benzeri soruları sormakta ve Küçük Prens, Asılacak Kadın ve Okuyucu gibi romanların eşliğinde, onları yanıtlamaya girişmektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Gülriz Uygur
Sayfa Sayısı: 224
Satın Al

7. Son Değişikliklerle Avukatlık Kanunu ve İlgili Kanunlar

Avukatlik Kanunu

Türkiye Barolar Birliği Avukatlik Kanunu Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Adli Yardim Yönetmeliği

Avukatlar Yardimlaşma Kanunu

Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasaği Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Avukatlik Staj Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Avukatlik Ortakliği Yönetmeliği

Türkiye Barolar Birliği Staj Kredi Yönetmeliği

Avukatlik Asgari Ücret Tarifesi

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen

Müdafi Ve Vekillere Yapilacak Ödemelere

Ilişkin Tarife

Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallari

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Kolektif
Sayfa Sayısı: 248
Satın Al

8. Anayasa ve Toplum

“Anayasa ve Toplum”, Profesör Kaboğlu’nun, XX. yüzyıl Türkiyesinin son on yıllık zaman dilimine yayılan hukuki, siyasi ve toplumsal sorunlarına ilişkin yazılarından bir demeti kapsamına alıyor.Kitabı oluşturan yazılar, “demokrasi-hukuk devleti” bağlamında “hukuk-toplum-anyasa” örgüsünü yansıtıyor… Olandan çok olması gerekeni, belki de daha iyisini hak ettiğimiz inancıyla sorgulama konusu yapıyor.”Anayasa ve Toplum”, Türkiye’nin ulusal özellikleriyle, evrensel ölçütleri göz ardı etmeksizin, klasik anayasa hukukçusu bakış çerçevesini zorlayarak, “tarih-coğrafya” buluşması ve “toplum-anayasa” ayrışması biçimindeki kısırdöngüyü, her iki kesimi bütününde kavrayarak aşmaya çalışıyor.

Yazar: İbrahim Ö. Kaboğlu
Sayfa Sayısı: 196
Satın Al

9. Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Rehberi

Kitabın hazırlanması fikri; Yazarın, yıllardır, çeşitli platformlarda gerçekleştirdiği “Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri” adlı seminerine katılan kişilerin seminere gösterdikleri ilgi ve olumlu geri bildirimlerin ürünüdür. Hukukçulara ve hukukçu olmayan şirket yöneticilerine yönelik olarak verilen bu seminerlerde anlatılanların, aslında uygulamadaki önemli bir ihtiyaca cevap verdiğinin tespit edilmesi üzerine, bu eser ortaya çıkmıştır.

Kitap, daha çok bir kişisel gelişim kitabı olarak tasarlanmıştır. Kitabın iddialı olduğu noktalardan biri, içeriği kadar, kullanılan dil ve anlatım metodudur. Bu anlamda, hukuk öğretiminde kullanılan yazılı kaynaklar bakımından bir yöntem denemesidir diyebiliriz.

Bu kitapta, klasik bir sözleşme metninde yer verilen (taraflar, konusu, tarafların borçları, faiz, cezai şart, … gibi) başlıklar altında sıkça yapılan hatalara ilişkin önemli uyarılar, pratik bilgiler, ipuçları, tip sözleşme uygulamalarındaki yeni kurallar, rekabet hukuku bakımından sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken noktalar ve bahsi geçen tüm konularla ilgili yeni tarihli çok sayıda Yargıtay kararı, belirli bir sistematik içinde okuyucuya sunulmaya çalışılmıştır.

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

  • Sözleşme Yönetimine İlişkin Uyarılar ve İpuçları
  • Yeni Tarihli Çok Sayıda Yargıtay Kararı
  • Sözleşme Hazırlama Seminer Notları

(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Umut Yeniocak
Sayfa Sayısı: 558
Satın Al
10. Hangi Hukuka Giriş?
Hukuka giriş kitapları genellikle ilgili oldukları içhukukun kabul gören temel özelliklerini yansıtmaktadır. Bu kitapta orta yol izlenerek hukuk giriş kitapları çizgisinden fazla sapmadan ortak konular tekrar edildiği gibi, hukuk genel kuramına ve bazı üstdil kavramlarına yer verilmiştir.

Mevzuatta kullanılan dile konu dili, bu dilin kullanımına ilişkin kurallara da üst dil denir. Üst dil yasalaştırılmamış, ucu açık ve belirsiz nitelik taşır. Bununla birlikte hukuk dilinin tutarlılığı için üstdil kullanımı zorunludur, bu dile hakim olmak gerekir. Konu dilinin kullandığı kavramlar, kavram kümeleri ve sınırlandırmalar da üstdil niteliktedir. Yorum pek çok anlama gelmekle birlikte, kabaca belirsizliği giderme, anlamlandırma/anlam verme demektir.

Anlamlandırmayı yöneten üstdil kuralları kısmen yasalaştırılmıştır. Bu kurallardan birinin seçimi, diğeri ile varılan sonuçtan farklı olacaktır. Üst dil kuralları, konu dilinin anlamını belirlediklerinden, bunların üzerinde yer alır, mantık bakımından konu diline üstündür. Buna karşılık üstdil kuralları kendi aralarında üstünlük sıralamasına tabi değildir. Bu durumda uygulayıcılar üst dil kuralları arasında serbestçe seçim yapabilir, seçimi belirleyecek bir ölçüt yada üstdil kuralı bulunmamaktadır. Seçime sadece adaletli karar verme/yorum yapma ihtiyacı kumanda eder. Hukukçular arasında sonu gelmez tartışmaların ve kendi haklılığına mutlak inanç beslemelerin sebebi, farklı üstdil kurallarına göre sonuç çıkarmaları ve bu üstdil kuralları arasında üstünlük sıralaması olmadığını dikkate almamalarıdır.
(Tanıtım Bülteninden)

Yazar: Tekin Akıllıoğlu
Sayfa Sayısı: 366
Satın Al

PaylaşShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on TumblrEmail this to someone

Bir cevap yazın